Tietomigraatiot

Ineon tiedonhallinnan osaaminen perustuu yli 16 vuoden tietomigraatiokokemukseen laajoissa kansainvälisissä järjestelmäympäristöissä. Asiakkaalle migraatiotilanne on usein ainutkertainen projekti, jonka riskit ovat suuret. Tietomigraatioiden onnistuminen on monesti ratkaisevassa roolissa suurten liiketoimintainvestointien tavoitteiden saavuttamisessa ja aikatauluissa pysymisessä.

Tänä päivänä korostuvat myös tietoturvan tuomat riskit ja Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamat vaatimukset. Nämä täytyy huomioida jo tietomigraatioprojektissa, jolloin tarvittavien korjaustoimenpiteiden suorittaminen on mahdollista ja helpompaa.

Tietomigraatiomenetelmät ja -työkalut

Keskeisessä roolissa migraatiohankkeissa ovat kehittämämme metadatapohjaiset migraatiotyökalut ja koeteltu migraatiomenetelmä. Koneellinen käsittely mahdollistaa suurten datamäärien korjaamisen ja jalostamisen sekä tuo systemaattisuutta ja toistettavuutta migraatioprosessiin.

Ineo FastTrack on vakioitu menetelmä perustiedon ja tapahtumatiedon migraatioon ja hallinnointiin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja kehityshankkeissa. Sen lähtökohtana on tiedonhallintaprosessien korjaaminen ja siten tiedon laatutason koneellinen parantaminen. Lisäksi migraatiohankkeeseen liittyvät migraatiotehtävät voidaan aloittaa hyvissä ajoin riippumattomasti muista kehitysaikatauluista. Ineo FastTrack menetelmä on tuettu MWB- ja AWB-työkaluilla.

Ineo FastTrack migraatiomenetelmän avulla voidaan

  • olennaisesti pienentää migraatioprojektin kustannuksia,
  • varmistaa, että hankkeelle asetetut läpinäkyvyys- ja automaatiotavoitteet saavutetaan tiedonhallinnan osalta,
  • helpottaa kriittisten henkilöresurssien saatavuutta sekä näiden tiedonhallinnan osaamisen kehittymistä,
  • menetelmä mahdollistaa myös migraatiohankkeiden kiinteän hinnoittelun,
  • varmistua, että tieto täyttää GDPR-asetuksen vaatimukset.

Migration Workbench (MWB) on metadatapohjainen tietomigraatiotyökalu, jota käytetään pääasiallisesti isoissa järjestelmäkäyttöönotoissa, esim. ERP-, CRM- ja PDM-hankkeissa. MWB:llä voidaan automatisoida migraatioprosessi datan poiminnasta ladatun tiedon validointiin. MWB tarjoaa mm. seuraavia kyvykkyyksiä:

Migraatio prosessi

  • lähdejärjestelmien tiedon lataamisen, kohdistamisen ja jäljitettävyyden,
  • sääntölähtöisen analysoinnin, rikastuksen, puhdistuksen, validoinnin ja hyväksynnän,
  • kohdetiedon versioinnin, julkaisun ja lataamisen useassa julkaisumuodossa,
  • erittäin suurten tietojoukkojen skaalautuvuuden ja käsittelykyvyn.
 

Analysis Workbench (AWB) on metadatapohjainen tiedon analysointityökalu, jolla tehdään vaativia säännöstöpohjaisia tiedon, tiedon eheyden, perimäjärjestysten sekä tapahtumariippuvuuksien analyysejä. AWB:tä käytettään sekä kehittämisen alkuvaiheessa nykytilan ja haasteiden löytämiseksi, että tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden todentamiseksi.

Tietomigraation eri vaiheissa hyödynnämme MWB:ssä ja AWB:ssä olevia Ineon Fact-Based GDPR-analyysin toiminnallisuutta, joilla voidaan todentaa altistuminen GDPR:n vaatimuksiin.